Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Books & Pipes, z.ú.

Obsah:

 1. Obecná ustanovení a výklad pojmů
 2. Hmotný předmět koupě (tištěná kniha, nosič CD apod.)
  Uzavření kupní smlouvy
  Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání
  Dodací podmínky
 3. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění
 4. Ukončení smlouvy
 5. Reklamace
 6. Prodej knih s mechanickými vadami
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy
 9. Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Books & Pipes, z.ú., IČ: 70889899 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, Brno, PSČ 602 00, zapsané v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 217 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklá na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bookspipes.cz.

 2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

 3. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 5. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:
  hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěná kniha, CD nosič apod.)

 6. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 7. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 8. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

 9. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 10. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat. Aktuální všeobecné obchodní podmínky v době uzavření kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu ve formátu PDF e-mailem. 

II. Hmotný předmět koupě (tištěná kniha, nosič CD apod.)

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že po registraci své osoby označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě a náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 1. Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit níže v části „Doprava a způsob platby“.

 2. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby: platba hotově nebo kartou (pouze při převzetí na odběrném místě), platba kartou online, platba bankovním převodem a platba na fakturu (tento způsob platby je možný pouze pro knihovny, školy a veřejné instituce).

Dodací podmínky

 1. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.

 2. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.

 3. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující prodávajícího kontaktovat e-mailem na adrese obchod@bpublish.cz.

 4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným či náhradním doručením.

 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

III. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a 

  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 4. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 3.2., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

 5. Odstavec 3 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 7. Dle § 2165 NOZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 8. Ustanovení § 2165 se nepoužije:

  1. pokud vadu kupující sám způsobil,

  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

  3. u použité věci při opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání,

  4. vyplývá-li to z povahy věci.

 9. Dle § 2169 NOZ platí, že:

  1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

IV. Ukončení smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek) má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih a audioknih, jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l NOZ).

 2. Kupující je tímto informován a výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy, a tedy že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), jedná-li se o smlouvu:

  1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil

  2. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká. 

 3. Lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží. 

 4. Kupující – spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu e-mailem (obchod@bpublish.cz) nebo poštou na adresu Books & Pipes, z.ú., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno. Kupující může rovněž využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu Books & Pipes, z.ú., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno.

 6. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, složenkou nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.

 8. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon.

 9. Prodávající se v souladu s § 1820, odst. 1, písm. i) zavazuje odeslat při uzavření smlouvy spolu s obchodními podmínkami i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

V. Reklamace 

 1. Reklamovat předmět koupě může kupující
  - zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
  - telefonicky na tel. čísle +420 734 122 960
  - poštou – na adresu Books & Pipes, z.ú., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno

 2. Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní (např. čtečku i s kabelem a dalším příslušenstvím, jež obsahovalo balení). Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě prodávajícímu (složenkou či na účet dle dohody).

 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného zásahu do přístroje apod.

 4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

VI. Prodej knih s mechanickými vadami

 1. Prodávající nabízí na svých webových stránkách v oddělení „Slevy & doprodeje“ mechanicky poškozené tištěné knihy, jejichž vada nebrání užívat knihu k určenému účelu (dále jen „poškozené knihy“).

 2. Prodávající prodává poškozené knihy za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné knihy.

 3. Kupující bere na vědomí, že vybere-li si knihu v oddělení „Slevy & doprodeje“, bude mít kniha mechanickou vadu (tj. bude poškozena) a cena za takovou knihu bude již cena snížená oproti ceně obvyklé.

 4. Kupující bere na vědomí, že mu v případě koupě mechanicky poškozené knihy nenáleží právo z vadného plnění, pro které byla cena snížena a ustanovení § 2165, tj. právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, se nepoužije.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem).

4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: 

 1. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

 2. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho webu.

VIII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

  1. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj;

  2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;

  3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;

  4. způsob platby a způsob dodání plnění;

  5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;

  6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;

  7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;

  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;

  9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.

 2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby;

  2. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována;

  3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat;

  4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

  5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby;

  6. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy;

  7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou; prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou;

  8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

  9. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne;

  10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 2. Obchodní podmínky budou kupujícímu odeslány v platném znění v době uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro případné další jednání mezi smluvními stranami.

 3. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Doprava a způsob platby

Zasílání v České republice

Česká pošta

Zasílání na Slovensko 

Česká pošta 

Osobní odběr

Ve chvíli, kdy je Vaše zboží připraveno k odběru, zašleme Vám e-mail s potvrzením. Zboží pro Vás bude připraveno po dobu 7 dnů. Pokud zboží v této lhůtě nevyzvednete, objednávka bude zrušena.

UPOZORNĚNÍ – osobní odběr je možný pouze v Books & Pipes, z.ú., třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno a je nutné mít číslo objednávky.

Možnosti platby

Platba hotově nebo kartou (pouze při osobním odběru)

Cenu objednávky lze – při osobním odběru – zaplatit na místě hotově nebo kartou. V případě osobního odběru je možné zboží zaplatit i předem, a to bankovním převodem nebo kartou online.

Platba bankovním převodem

Cenu objednávky můžete uhradit převodem ze svého účtu na náš účet číslo 2800137389/2010 u Fio banky, a.s. Jako variabilní symbol platby vždy uvádějte číslo dané objednávky, které je uvedeno na objednávce. Zboží expedujeme po připsání platby na náš účet. Pokud do 7 dnů objednávku neuhradíte, bude vaše objednávka zrušena.

Platba převodem na bankovní účet trvá obvykle 2 pracovní dny (ze zahraničí i 5 pracovních dní), než je úhrada připsána na náš účet. 

Platba kartou online

Při výběru platby kartou online dojde k přesměrování na platební bránu Pays.cz. Pokud na objednávku spěcháte, zvolte tento způsob platby. 

Platba na fakturu

Tento způsob platby je určen pouze pro knihovny, školy a veřejné instituce. Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení se splatností 14 dní. Další faktura bude vyřízena až po uhrazení předcházející objednávky. Jako fakturační adresa bude uvedena adresa zákazníka v jeho registračních údajích (nezapomeňte na IČO, případně DIČ). Adresu doručení, pokud se liší od fakturační adresy, uveďte při dokončování dané objednávky.

Platby ze zahraničí

Mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ1720100000002800137389
SWIFT code: FIOBCZPPXXX