Centrum je v Brně - je Brno v centru?

Centrum je v Brně - je Brno v centru?

Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016)
0 Kč (sleva NAN %)
Běžná cena Kč
Koupit
Zadavatel: 
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta – Seminář dějin umění
Rubrika: 
Rok vydání: 
2016
ISBN: 
978-80-7485-085-1
Hmotnost: 
0 g

Zdánlivě není člověku 21. století nic vzdá­lenějšího než umění jižní Evropy, by­zantského východu a persko-islámské civilizace v raném středověku. Vizuální kultura těchto světů se vymyká kategoriím post-avant-gardní estetiky a smysl obrazů, staveb a reliéfů, hluboce zakořeněný v náboženských tradicích Středozemí, jen málo rezonuje v postmoderní kultuře. Přesto existuje v Brně Centrum raně středověkých studií, které se věnuje v oblasti výuky, výzkumu a také v kontaktu s ne-akade-mickou veřejností studiu a prezentaci figurál­ního umění ve Středomoří od 4. do 10. století. Cílem Centra je analyzovat vývoj hlavních civilizací vzniklých na půdorysu zaniklé Řím­ské říše. Předmětem studia je rozvoj identity Západu, Byzance a islámu jako autonomních fenoménů i jejich vzájemná interakce. Tento transkulturní přístup je zásadní pro chápání jejich dialogu i střetů, ale zároveň i pro poro­zumění globálním fenoménům, které v těchto kulturách vznikaly nezávisle na sobě. Studium tohoto zdánlivě vzdáleného období také otvírá nové pohledy na dobu, ve které žijeme.

Centrum ale není izolovaným ostrovem, jeho tradice vychází z historiografie dějin umě­ní v Čechách a na Moravě a z dědictví Vídeňské školy, do jejíž kontinuity Seminář dějin umění v Brně patří. Po první světové válce sídlila v Čes­koslovensku významná mezinárodní instituce institutům Kondakovianum, založená na počest Nikodima P. Kondakova. Během meziválečné­ho období zde rovněž vycházela mezinárodní periodika zaměřená na Byzanc a Východ: By-zantinoslavica a Seminarium Kondakovianum. Zásadní studie Vídeňské školy vznikly v návaz­nosti na výzkum raného středověku a Byzance; jako nejdůležitější můžeme připomenout texty Franze Wickhoff a, Rómische Kunst (Die Wiener Genesis) (Wien, 1895) a Aloise Riegla, Die Spát-rómische Kunst-índustrie nach den Funden in Óstereichen-Ungarn (Wien, 1901). K této dvojí tradici se Centrum raně středověkých studií svou činností hlásí.

Od svého vzniku v roce 2012 se Centrum snaží šířit v Brně, České republice, ale i za hranicemi zájem o středověký svět. Pořádá mezinárodní konference a zajišťuje rovněž blokovou výuku či jednotlivé přednášky před­ních osobností oboru. Centrum je krom toho jednou ze tří institucí, které se podílí na vydá­vání odborného časopisu Convivium. Exchanges and ínteractions in tne Arts of Medieval Eu-rope, Byzantium, and the Mediterranean. Jak naznačuje samotný název, cílem časopisu je studovat dialog a interakce mezi jednotlivými kulturami Středozemí. Podtitul, Seminarium Kondakovianum Series Nova, je zároveň zname­ním navázání na tradici dějin umění v rámci středoevropského prostoru. Centrum také vy­dává odborné publikace v ediční sérii s názvem Studia Artium Mediaevalium Brunensia, která vychází od roku 2013 v prestižním římském nakladatelství Viella.

Webové stránky zadavatele: http://dejinyumeni.phil.muni.cz/

Newsletter
Facebook